tuổi vàng trong Tiếng Anh là gì?

tuổi vàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi vàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi vàng

    purify of gold; title of gold