tuổi con hổ trong Tiếng Anh là gì?

tuổi con hổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi con hổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuổi con hổ

    to be born in the year of the tiger