tuổi đi học trong Tiếng Anh là gì?

tuổi đi học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi đi học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi đi học

    * dtừ

    school age