tuổi mạ trong Tiếng Anh là gì?

tuổi mạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi mạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi mạ

    age of the rice plants to be transplanted