tuổi cập kê trong Tiếng Anh là gì?

tuổi cập kê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi cập kê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi cập kê

    nubility; age of consent; marriageable age

    đến tuổi cập kê to be nubile/marriageable; to be of marriageable age; to reach age of consent/marriageable age