tuổi về hưu trong Tiếng Anh là gì?

tuổi về hưu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi về hưu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi về hưu

    retirement age