tuổi đảng trong Tiếng Anh là gì?

tuổi đảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi đảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi đảng

    party seniority; years of membership

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuổi đảng

    party seniority, years of membership