tuổi quân trong Tiếng Anh là gì?

tuổi quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi quân

    length of military service