tuổi mới lớn trong Tiếng Anh là gì?

tuổi mới lớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi mới lớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi mới lớn

    * thngữ

    awkward age