tuổi nghề trong Tiếng Anh là gì?

tuổi nghề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi nghề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi nghề

    length of service; seniority

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuổi nghề

    length of service, seniority