tuổi nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

tuổi nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi nhỏ

    young age, small age