tuổi mụ trong Tiếng Anh là gì?

tuổi mụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tuổi mụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tuổi mụ

    the time when a child was born till the end of that year, first year

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tuổi mụ

    the time when a child was born till the end of that year