lơ xe trong Tiếng Anh là gì?

lơ xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ xe

    assistant driver

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lơ xe

    assistant driver