lơ lớ trong Tiếng Anh là gì?

lơ lớ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ lớ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ lớ

    speak with a slight accent

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lơ lớ

    speak with a slight accent