lơ là bổn phận trong Tiếng Anh là gì?

lơ là bổn phận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ là bổn phận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ là bổn phận

    * dtừ

    dereliction