lơ là nhiệm vụ trong Tiếng Anh là gì?

lơ là nhiệm vụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ là nhiệm vụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ là nhiệm vụ

    * dtừ

    delinquency

    * ttừ

    delinquent