lơ vơ trong Tiếng Anh là gì?

lơ vơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ vơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ vơ

    forsake, desert; wander, loiter, be a vagabond