lơ bột trong Tiếng Anh là gì?

lơ bột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ bột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ bột

    * dtừ

    powder blue