lơ láo trong Tiếng Anh là gì?

lơ láo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ láo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ láo

    stare (at), goggle (at); be like a fish out of water