lơ là trong Tiếng Anh là gì?

lơ là trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ là sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ là

    to neglect

    lơ là con cái to neglect one's children

    heedless; inattentive

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lơ là

    indifferent