lơ lửng trên đầu trong Tiếng Anh là gì?

lơ lửng trên đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ lửng trên đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ lửng trên đầu

    * ttừ

    impending