lơ vơ lẩn vẩn lãng phí thì giờ trong Tiếng Anh là gì?

lơ vơ lẩn vẩn lãng phí thì giờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lơ vơ lẩn vẩn lãng phí thì giờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lơ vơ lẩn vẩn lãng phí thì giờ

    * thngữ

    to rot about