lãnh khốc trong Tiếng Anh là gì?

lãnh khốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh khốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh khốc

    cold hearted and curel