lãnh đạo cốt cán trong Tiếng Anh là gì?

lãnh đạo cốt cán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh đạo cốt cán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh đạo cốt cán

    backbone leadership