lãnh đạo trong Tiếng Anh là gì?

lãnh đạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh đạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lãnh đạo

  to lead; to guide; to direct

  một cuộc đấu tranh do (giới) trí thức/công đoàn lãnh đạo a struggle led by the intellectuals/unions

  chịu sự lãnh đạo của một chính đảng to be under the direction/guidance/leadership of a political party

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lãnh đạo

  * verb

  to lead; to guide; to conduct

  dưới sự lãnh đạo của người nào: to be under the leadership of someone

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lãnh đạo

  to guide, lead, direct, conduct; leadership, direction