lãnh đạo sát sao trong Tiếng Anh là gì?

lãnh đạo sát sao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh đạo sát sao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh đạo sát sao

    give close leadership