lãnh đạo các cấp trong Tiếng Anh là gì?

lãnh đạo các cấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh đạo các cấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lãnh đạo các cấp

    leadership at all levels