lãnh đạm trong Tiếng Anh là gì?

lãnh đạm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lãnh đạm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lãnh đạm

  frigid; frosty; glacial; cold; chilly; apathetic; indifferent; nonchalant

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lãnh đạm

  * adj

  cold; chilly; apathetic

  lãnh đạm với người nào: to be cold with someone

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lãnh đạm

  cold, chilly, apathetic, indifferent