đầu trong Tiếng Anh là gì?

đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đầu

  head

  mũi tên hai đầu double-headed arrow

  nó cao hơn chị nó một cái đầu he's a head taller than his sister; he's taller than his sister by a head

  tip; end

  có đầu tròn/vuông round-tipped/square-tipped

  giữ chặt đầu đó trong lúc tôi kéo nhé! hold on to that end while i pull!

  start; beginning

  đầu và cuối alpha and omega; the beginning and the ending

  (vào lúc) đầu tuần (at) the beginning of the week; (at) the start of the week

  top

  số trang đặt ở đầu trang the page number is at the top of the page

  nhìn lên đầu tủ to look on top of the wardrobe

  first

  trong hai nhiệm kỳ đầu của tổng thống franklin d roosevelt during the first two terms of president franklin d roosevelt

  early; initial

  chúng tôi đã dự trù một số khó khăn trong giai đoạn đầu we've foreseen a few problems in the initial stages

  một hình thức dân chủ đầu thế kỷ 18 an early 18th-century form of democracy

  to yield; to surrender

  ông thà chết chứ không ra đầu tây he'd rather die than surrender to the french

  (kỹ thuật) recorder; player

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đầu

  * noun

  head

  nợ lút đầu: Head over heels in debt beginning; end

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đầu

  (1) beginning, first; (2) head, mind, pole, end, hood (of a car)