đầu cửa trong Tiếng Anh là gì?

đầu cửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu cửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu cửa

    * dtừ

    doorway