đầu lọc trong Tiếng Anh là gì?

đầu lọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu lọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu lọc

    filter-tip

    điếu thuốc có đầu lọc filter-tipped cigarette; filter cigarette

    điếu thuốc không có đầu lọc untipped cigarette

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đầu lọc

    filter-tip