đầu giờ trong Tiếng Anh là gì?

đầu giờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu giờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu giờ

    (làm việc) the commencement of business