đầu bò trong Tiếng Anh là gì?

đầu bò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu bò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đầu bò

  pig-headed, stubborn

  đầu bò đầu bướu (láy, ý tăng) very stubborn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đầu bò

  Pig-headed, stubborn

  đầu bò đầu bướu (láy, ý tăng): Very stubborn

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đầu bò

  stubborn