đầu ghi trong Tiếng Anh là gì?

đầu ghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu ghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu ghi

    (tin học) writing head; write head