đầu bạc trong Tiếng Anh là gì?

đầu bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu bạc

    white-haired

    đầu bạc răng long old age

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đầu bạc

    white-haired