đầu xương trong Tiếng Anh là gì?

đầu xương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu xương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu xương

    capitulum; epiphysis