đầu tư vốn trong Tiếng Anh là gì?

đầu tư vốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu tư vốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu tư vốn

    * nđtừ

    invest