đầu người trong Tiếng Anh là gì?

đầu người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu người

    head

    kẻ săn đầu người * nghĩa bóng headhunter

    một (mỗi) đầu người per head; per capita

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đầu người

    head; per person