đầu giường trong Tiếng Anh là gì?

đầu giường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầu giường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầu giường

    bedhead

    bàn ở đầu giường (để đặt những thứ linh tinh) bedside table; night-table; nightstand

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đầu giường

    bedhead