đông và tây trong Tiếng Anh là gì?

đông và tây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông và tây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Đông và Tây

    East and West