đông người trong Tiếng Anh là gì?

đông người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đông người

  crowded

  mấy cửa hàng này đông người quá these shops are too crowded; these shops are overcrowded

  to be many in number

  cả hai bên đều đông người như nhau both sides are in equal numbers/equal in number

  các ông đông người hơn, nên làm gì cũng dễ you are superior in number, so it's easy to do everything

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đông người

  crowded (with people)