đông quân trong Tiếng Anh là gì?

đông quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đông quân

    the god of sun, the god of spring

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đông quân

    the god of sun, the god of spring