đông sàng trong Tiếng Anh là gì?

đông sàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông sàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đông sàng

    (từ cũ) son-in-law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đông sàng

    son-in-law