đông khách trong Tiếng Anh là gì?

đông khách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông khách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đông khách

    full of customers, busy