đông ding trong Tiếng Anh là gì?

đông ding trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đông ding sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đông ding

    east wing (of a bldg)