wiring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring.

Từ điển Anh Việt

 • wiring

  /'wai ri /

  * danh từ

  (rađiô) sự lắp ráp

  (kỹ thuật) sự chằng lưới sắt

  (điện học) sự đặt đường dây; hệ thống dây điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wiring

  * kỹ thuật

  đánh điện

  dây dẫn

  dây nối

  nối dây

  mắc dây

  sự dẫn

  sự đấu dây

  việc mắc dây điện

  y học:

  buộc vòng

  điện:

  cách bắt dây

  cách đi dây

  điện lạnh:

  sự đặt dây dẫn

  sự đấu dây điện

  sự đi dây dẫn

  sự mắc dây

  xây dựng:

  sự đặt đường dây (điện)

  sự đi dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wiring

  a circuit of wires for the distribution of electricity

  the work of installing the wires for an electrical system or device

  Similar:

  wire: provide with electrical circuits

  wire the addition to the house

  cable: send cables, wires, or telegrams

  Synonyms: telegraph, wire

  wire: fasten with wire

  The columns were wired to the beams for support

  Antonyms: unwire

  wire: string on a wire

  wire beads

  electrify: equip for use with electricity

  electrify an appliance

  Synonyms: wire