wiring schema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring schema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring schema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring schema.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring schema

    * kỹ thuật

    sơ đồ mắc dây