wiring harness or wiring loom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring harness or wiring loom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring harness or wiring loom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring harness or wiring loom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring harness or wiring loom

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bó dây điện