wiring and sealing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring and sealing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring and sealing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring and sealing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring and sealing

    * kinh tế

    buộc dây thép và cặp chì