wiring board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring board

    * kỹ thuật

    bảng nối dây

    điện tử & viễn thông:

    tấm nối dây